Windpark Oostpolder

Status project: planfase Omvang project: 66 – 67,5 MW

In het kort

In de Eemshaven heeft een groep boeren in de Oostpolder zich verenigd om een windpark te ontwikkelen. Zij doen dit op hun eigen gronden, die zich in het aangewezen zoekgebied van de Provincie bevinden. Tot nu toe hebben zij de ontwikkeling gedaan zonder een professionele ontwikkelaar. De Oostpolder grenst direct aan het al bestaande concentratiegebied voor wind op land in de Eemshaven. Hier staat al 276 MW aan windturbines opgesteld. Het plan is om hier de komende jaren circa 170 MW aan toe te voegen, verspreid over meerdere deel locaties in en nabij de Eemshaven. Het plan van de Oostpolder boeren maakt met circa 66 MW onderdeel uit van deze uitbreiding. Ondanks de grote omvang van het huidige park zijn er tot dusver geen mogelijkheden geboden voor participatie door omwonenden. Wel heeft de Provincie voor de ontwikkeling van de nieuwe parken een gebiedsfonds opgericht waar elke ontwikkelaar €1050,- per MW per jaar aan moet bijdragen, en wat  ten behoeve moet komen aan omwonenden. Het windpark bij de Eemshaven blijkt een relatief hoog aantal vogelslachtoffers te maken vanwege de locatie direct naast Werelderfgoed gebied de Waddenzee. Een gebied wat gekenmerkt wordt door zijn hoge aantallen waardevolle broed- en trekvogels. Bovendien ligt het park pal op de route van de gestuwde vogeltrek, waardoor er ook hoge aantallen trekvogels in de wieken vliegen. Met dit project worden maatregelen verkend die de participatie mogelijkheden voor omwonenden verhogen en de schadelijke effecten op natuurwaarden verkleinen en / of teniet doen.

Wat maakt dit project bijzonder?

De realisatie van het broedeiland is een heel mooi voorbeeld van ‘mutual gains’. Uit de monitoringsgegevens van de bestaande windturbines bleek dat de visdief en Noordse Stern in de verdrukking kwamen door de ontwikkelingen in de Eemshaven. Beide zijn voor het waddengebied zeer waardevolle soorten. De teruggang van deze soorten zou verdere ontwikkeling van industrie, en met name windturbines, in de weg kunnen staan. Vandaar dat besloten is tot de aanleg van een broedeiland in de Eems-Dollard, direct naast de Eemshaven. Het broedeiland wordt aangelegd met slib afkomstig uit de Eems-Dollard, waardoor tegelijkertijd een bijdrage geleverd wordt aan de waterkwaliteit van de Eems-Dollard. De aanleg van het broedeiland zorgt daarmee dus voor een ‘win-win-win situatie’: Het zorgt voor een sterke verbetering van de leefomgeving voor waardevolle vogelsoorten, het biedt de Eemshaven en windenergie weer meer ontwikkelingsperspectief en de waterkwaliteit in de Eems-Dollard wordt verbeterd.

Uit de monitoringsgegevens van de bestaande windturbines bleek bovendien dat in de Eemshaven buitenproportioneel veel vogelslachtoffers vallen, vanwege de ligging pal in de route van de gestuwde vogeltrek. De situatie zou sterk verbeterd kunnen worden wanneer de turbines op die momenten waarop de gestuwde trek precies op de hoogte van de rotorbladen plaats vindt de turbines stil gezet worden. Uit een onderzoek in opdracht van de provincie Groningen blijkt dat met een aantal uren stilstand gedurende 25 nachten per jaar er 75% minder vogel slachtoffers kunnen vallen. Bij vleermuizen lijkt het aantal slachtoffers zelfs met 80/90% gereduceerd te kunnen worden. Inzet is nu dat de turbines langs de kust uitgerust worden met deze stilstandsvoorziening (al dan niet met radar).

Wie zijn bij dit project betrokken?

  • Oostpolder boeren: initiatiefnemers / grond eigenaren
  • Omwonenden: vertegenwoordigd in de klankbordgroep
  • Grunneger Power: energie coöperatie
  • Provincie Groningen: vergunnende- en faciliterende rol
  • Gemeente Eemsmond
  • Innogy: ontwikkelaar naast gelegen wind turbine park
  • Waterschap: Hunze en Aa’s (betrokken bij broedeiland)
  • Natuurorganisaties (Waddenvereniging, Avifauna, Natuurmonumenten, Groninger   Landschap)

Participatie in dit project

Voor omwonenden is er een klankbordgroep opgericht met de Gemeente, Provincie, Natuur- en Milieufederatie en omwonenden. De voortgang van de projecten rondom de Eemshaven worden hier besproken en er is veel ruimte voor vragen en discussie. Daarnaast wordt in de klankbordgroep gesproken over de besteding van het gebiedsfonds, de omwonenden kunnen hier zelf over besluiten.

Inzet binnen deze casus is om een dorpsmolen mogelijk te maken voor de omwonenden waarbij de opbrengsten ten goede komen aan de omwonenden. Verkend wordt of het gebiedsfonds en een fonds van de provincie Groningen om duurzame energie te stimuleren ingezet kunnen worden voor voorfinanciering van de dorpsmolen. Daarnaast worden de omwonenden ondersteunt bij de oprichting van  een coöperatie.

Contactgegevens

Marjolijn Tijdens
Beleidsmedewerker Groene Ruimte
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

m.tijdens@nmfgroningen.nl

Zuiderpark 16
9724 AG Groningen
(050) 31 30 800
www.nmfgroningen.nl

Meer informatie?

Meer informatie is te lezen op de website.

Onderzoeken

In ons kenniscentrum kunt u onderzoeken over windmolenprojecten in de praktijk downloaden.