Noordrand Goeree-Overflakkee

Status project: planfase Omvang project: 80 MW + 500ha voor natuur, agrarische herstructurering en recreatie.

In het kort

Deze casus betreft de herstructurering van een gebied aan de Haringvliet, de zogenoemde noordrand van het eiland Goeree-Overflakkee. Met het beschikbaar komen van 500ha grond werd het mogelijk om verschillende doelen aan elkaar te koppelen: agrarische herstructurering (ruilverkaveling), natuurontwikkeling, zoetwatervoorziening en een windopgave. Door deze belangen te koppelen was het mogelijk om te onderhandelen over de ontwikkeling van het gehele gebied in samenhang (ofwel: integrale gebiedsontwikkeling).

Wat maakt dit project bijzonder?

Windmolens hebben onvermijdelijk een verandering van de omgeving tot gevolg. Niet iedereen zit hierop te wachten. Maar het biedt ook kansen! Een voor de hand liggend voorbeeld hiervan is (financiële) participatie.

Je kunt gebiedsontwikkeling ook aangrijpen om het gebied als geheel te verbeteren. Je zult dan op zoek gaan naar wat er nog meer speelt, door na te gaan welke zorgen, wensen en behoeften er zijn. In het geval van Goeree-Overflakkee ging het om vrijvallende Bureau Beheer Landbouw gronden (wat gaan we ermee doen?) in combinatie met het Kierbesluit (verzilting!), een windopgave (meer dan 100 MW voor de Noordrand) en de wens om de agrarische structuur te verbeteren (ruilverkaveling in combinatie met de aankoop van extra gronden).  Een goede oplossing (gebiedsontwikkeling) komt tegemoet aan meerdere van deze belangen en dat zorgt voor betrokkenheid.

Wie zijn bij dit project betrokken?

  • Gemeente Goeree-Overflakkee
  • Provincie Zuid-Holland
  • 11 agrarische grondeigenaren
  • Kadaster
  • WNF
  • Natuurmonumenten

De gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland  hebben een strakke regie gevoerd op de besluitvorming en de integrale gebiedsontwikkeling. De boeren hebben vooraf vastgelegd om het windpark zelf te ontwikkelen en de vergunningen niet aan een ontwikkelaar te verkopen. Bij de herstructurering en werving van extra gronden werden de boeren ondersteund door het Kadaster.

Natuurmonumenten en WNF raakten actief betrokken door een gift uit het droomfonds van de Postcodeloterij. Met dat geld kon grond worden aangekocht aan het Haringvliet. Daarmee werden zij een serieuze speler aan de onderhandelingstafel. Een van de uitkomsten was bijvoorbeeld dat de boeren geen bezwaar maken tegen de ontwikkeling van een natuurgebied en dat er windturbines aan de rand van het natuurgebied komen. In de gebiedsontwikkeling hebben Natuurmonumenten en WNF de natuurbelangen vertegenwoordigd.

Participatie in dit project

De gemeente heeft afspraken gemaakt over meeropbrengsten uit de exploitatie, die ten goede komen aan de gemeenschap. De boeren investeren via een B.V., de gemeente Goeree-Overflakkee en de Provincie Zuid-Holland hebben een sterke coördinerende rol gespeeld in dit dossier. Het ging hierbij niet alleen om het realiseren van windenergie in de Noordrand, maar ook om de ontwikkeling van natuur, agrarische herstructurering en de zoetwatervoorziening. Dat vraagt om participatie van partijen die nauw betrokken zijn, bijvoorbeeld omdat het over hun land gaat of dat zij de natuur kunnen ontwikkelen. Participatie in financiële zin door derden is hier (nog) niet aan de orde. De gemeente heeft in de overeenkomst met de landeigenaren vastgelegd dat een deel van de opbrengsten uit wind naar de gemeenschap terugvloeit.

Meer informatie?

Er is nog geen website, maar op de site van de gemeente Goeree-Overflakkee is informatie te vinden over de formele besluitvormingsmomenten. Contactpersoon bij de gemeente is Lennard Seriese, beleidsadviseur duurzaamheid.  Voor vragen kunt u terecht bij: Marc Rijnveld, rijnveld@beleidsmediation.info.