BurgerWindPark Nijmegen-Betuwe

Status project: exploitatiefase (vanaf 9-12-2016). Omvang project: 4 (5) Lagerwey molens van 2,5 megawatt.

In het kort

In December 2012 heeft de Gemeente de Gelderse Natuur- en Milieufederatie (hierna: GNMF) gevraagd haar te helpen met burgerparticipatie nadat project gestrand was bij RvS, en Eneco de opdracht had teruggetrokken. GNMF heeft toen Izzy Projects, als windprojectontwikkelaar, erbij gevraagd en aan de Gemeente aangeboden om het helemaal zelf te gaan ontwikkelen. In het voorjaar 2013 zijn gelijktijdig stichting Wiek-II en de coöperatie WindpowerNijmegen opgericht. In juni 2013 sluit Wiek-II een intentieovereenkomst met de Gemeente over de ontwikkeling. De Gemeente biedt vervolgens aan een bestemmingsplan en m.e.r. (milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een plan in beeld voordat er een besluit over is genomen) te maken, plus €80.000 risicovol te investeren in de ontwikkelfase. In het najaar 2013 had de coöperatie ruim 300 (actieve) leden, waarmee er een club van lokale ambassadeurs was. In oktober 2014 zijn het bestemmingsplan en de MER gereed en wordt het plan door de Gemeenteraad met brede steun aangenomen. Op de tribune zaten enkele tientallen leden van de coöperatie met windmolentjes in de hand, wat veel sympathie opriep bij de Raadsleden. Ook in de contacten met de omwonenden en tegenstanders is veel geïnvesteerd: veel koffie drinken, en na bijeenkomsten altijd een pilsje drinken. Omwonenden waren altijd als eerste geïnformeerd en de tegenstanders kregen ook altijd een tafel aangeboden bij informatiebijeenkomsten om hun verhaal te kunnen doen. Vanaf eind 2014 was de coöperatie overal zichtbaar in de stad: bij evenementen, festivals enz. stond een caravan van de coöperatie en waren ambassadeurs actief met werven van leden. Ook had de coöperatie een eigen wielren- en hardloopteam met bijbehorende shirts. Toen in voorjaar 2015 de RvS positief had besloten is de wervingscampagne echt van start gegaan tot de zomer 2015. Eindresultaat: bijna 1500 leden, die in het najaar van 2015 mochten aangeven hoeveel ze wilden investeren. In een eerder stadium hadden leden gekozen voor participaties (aandelen) i.p.v. obligaties omdat ze echt eigenaar wilden zijn. Ruim 1000 leden hebben uiteindelijk gemiddeld €2000,- per lid geïnvesteerd (minimum €250  en maximum zo’n €3000,-). De coöperatie had hiermee het benodigd eigen vermogen van 2 miljoen euro bij elkaar. (Feitelijk was zelfs vooringeschreven voor 3,4 miljoen!). In december 2015, precies 3 jaar na de start, kwam de Rabobank  met een seniorlening van 12 miljoen euro en de Provincie (PPM-oost) met een achtergestelde lening van 1 miljoen euro. Dit was voldoende voor de investering in 4 Lagerwey-molens (uit Gelderland!) van ieder 2,5 Mwatt. IN 2016 is begonnen met de bouw. Op 9 december 2016  heeft de overdracht plaatsgevonden van de 4 molens aan de coöperatie. De bouw van een vijfde molen is nog niet gestart vanwege problemen met de verwerving van grond/opstalrecht.

Wat maakt dit project bijzonder?

Na een eerder afgebroken plan is het windpark in recordtijd ontwikkeld, met een zeer breed draagvlak en actieve betrokkenheid van veel mensen (bijv. Algemene Ledenvergaderingen met altijd meer dan 100 aanwezigen!). Één van de grootste geslaagde crowdfundingsacties in 2015. Bijzonder daarbij was dat geld moest worden opgehaald voor een windpark dat nog gebouwd moest worden; hier is een werkwijze voor ontwikkeld (met voorinschrijving) die het risico voor participanten minimaliseerde. Er is een Duurzaam Energiefonds ingesteld waarin geld wordt gestort bij goede opbrengst t.b.v. ontwikkelen van nieuwe projecten. Ook is er een Omgevingsfonds gecreëerd t.b.v. gemeenschapsprojecten in de directe omgeving (1 euro per geproduceerde Megawattuur), met een bestuur bestaand uit vertegenwoordigers uit die omgeving. Tenslotte wordt bijgedragen aan een Gebiedsfonds (naar schatting 0,5 euro per Megawattuur), dat via een Gebiedsvisie gezamenlijk geformuleerde projecten voorziet van ‘compensatie’ voor álle infrastructurele projecten die in dit gebied worden gerealiseerd.

Wie zijn bij dit project betrokken?

  • Stichting Wiek-II initiatiefnemers: Izzy Projects (Pim de Ridder)
  • Gelderse Natuur- en Milieufederatie (GNMF)
  • Coöperatie WindpowerNijmegen
  • Burgerwindcoöperatie WindpowerNijmegen (met meer dan 1000 leden en 500 donateurs)
  • Gemeente Nijmegen
  • Provincie Gelderland (financiële steun)

Participatie in dit project

Leden konden op allerlei manieren mee vormgeven aan het project, de coöperatie had hiervoor een aantal werk/klankbordgroepen ingesteld (financiering, keuze molen, e.d.). Er is reëele invloed uitgeoefend op zaken als de wijze van financiële participatie (aandelen) en de weging van een aantal factoren bij de turbinekeuze. Leden konden financieel participeren middels participaties van €250,- per stuk tot een maximum van €20.000,-, maar omdat er veel belangstelling was en we iedereen wilden laten meedoen is dit bedrag teruggebracht tot €3000,- per lid. Omwonenden zijn via een Bewonersplatform betrokken bij de vormgeving van het Omgevingsfonds en hebben ook kunnen meedenken over enkele aspecten van de ‘inregeling’ van de turbines.

Meer informatie?

Meer informatie kunt u lezen op de website van Windpark Nijmegen Betuwe.

Onderzoeken

In ons kenniscentrum kunt u onderzoeken over windmolenprojecten in de praktijk downloaden.