BurgerWindPark ‘De Spinder’

Status project: Planfase Omvang project: 4 turbines van 3 MW elk (mogelijk 2,5 MW), opbrengst goed voor zo’n 7000 huishoudens.

In het kort

Het initiatief ‘BurgerWindPark De Spinder’ komt voort uit een gezamenlijke wens van de Gemeente Tilburg en grondeigenaren Attero en Waterschap de Dommel om de opwek van windenergie mogelijk te maken aan de noordrand van Tilburg. Het terrein De Spinder bevindt zich op de rand van het stedelijk gebied, met ten noorden ervan een aantal natuurgebieden. De Gemeente hecht belang aan burgerparticipatie, en heeft daarom de 5 energiecoöperaties in Tilburg uitgenodigd coöperatief een windpark te ontwikkelen. Later is deze groep versterkt met nog eens 5 coöperaties uit de regio Hart van Brabant. Gezamenlijk hebben de 10 energiecoöperaties het initiatief in het gehele proces van ontwikkeling en exploitatie. Stichting MOED is als aanjagende partij verantwoordelijk voor de m.e.r.-procedure (de milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een plan in beeld voordat er een besluit over is genomen).  Naar verwachting gaat begin dit jaar het m.e.r. samen met de vergunningsaanvraag in procedure. In 2016 is tevens Spinderwind B.V. opgericht, die de commerciële activiteit van ontwikkeling en exploitatie van het windpark zal beheren. De aandeelhouders hiervan zijn Stichting BurgerWindPark (waarin de coöperaties zijn verenigd) en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Volgens de huidige planning kan in 2018 de realisatie van het windpark worden ingezet.

Wat maakt dit project bijzonder?

In dit project zijn maar liefst 10 energiecoöperaties op een unieke wijze georganiseerd, en zij voeren gezamenlijk de regie over de inrichting van het windpark. De Provincie staat positief tegenover het project, de Gemeente heeft zelfs gefungeerd als een belangrijke aanjager. De voorziene locatie grenst aan een aantal natuurgebieden, waarbij mogelijke effecten op natuur- en landschapswaarden (nog) niet uitgesloten zijn. Desondanks is een brede coalitie van partijen voorstander van deze windplannen, en wordt actief de dialoog gezocht met belanghebbenden met een andere opvatting.

Wie zijn bij dit project betrokken?

  • Stichting MOED: initiatiefnemer m.e.r.-procedure
  • Gemeente Tilburg: heeft actief locatie gezocht, energiecoöperaties uitgenodigd als ontwikkelaars, en is anderzijds verantwoordelijk voor bestemmingsplanwijziging en vergunningverlening.
  • Attero: grondeigenaar #1
  • Waterschap De Dommel: grondeigenaar #2
  • Provincie Noord-Brabant: momenteel niet actief betrokken, heeft in het verleden wel ruimtelijk gefaciliteerd.
  • T-Wind: doelcoöperatie die 5 Tilburgse EC’s verenigt.
  • HvB-Wind: doelcoöperatie die 5 EC’s in regio Hart van Brabant verenigt. Deze 10 EC’s zijn samen initiatiefnemer en ontwikkelaar van dit windproject.
  • Spinderwind B.V.: ontwikkelt en exploiteert windpark De Spinder.
  • Stichting BurgerWindPark: vertegenwoordigt belang T-Wind & HvB-Wind in aandeelhoudersvergadering Spinderwind B.V.
  • Energiefonds Brabant: tweede aandeelhouder van Spinderwind B.V.

Participatie in dit project

De precieze invulling van het participatiemodel wordt nog uitgewerkt, maar de bedoeling is om burgers en MKB financieel te laten participeren in de exploitatiefase, en mogelijk ook de ontwikkelfase. Voorwaarde daarbij is dat zij lid worden van één van de 10 betrokken coöperaties. Daarnaast hebben de burgers in de energiecoöperaties uiteraard een centrale rol gespeeld in het proces tot nu. Ook heeft eenieder tijdens de m.e.r.-procedure inspraak gehad bij informatieavonden, alsook de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.

Contactgegevens

Gerben de Vries
Projectleider Duurzame Energie

06-23186505 | 013-5356225 (secretariaat)
Gerben.deVries@brabantsemilieufederatie.nl

Brabantse Milieufederatie
Spoorlaan 434B | 5038 CH Tilburg
www.brabantsemilieufederatie.nl

Meer informatie?

U kunt meer lezen op de website van Spinderwind

Onderzoeken

In ons kenniscentrum kunt u onderzoeken over windmolenprojecten in de praktijk downloaden.